Mix Of Files

Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalacíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Karel DvořáčekTřetí - aktualizované vydání. Tato publikace navazuje na příručky „Příručka pro zkoušky elektrotechniků – požadavky na základní odbornou způsobilost“ a „Příručka pro zkoušky vedoucích elektrotechniků – všeobecné požadavky“, aby s nimi vytvořila základ pro vzdělávání odborníků profese elektro. Příručka vychází ze základního poznání, že projektování elektrických instalací je profese velice náročná na důkladné znalosti nejen samotné elektrotechniky, ale i dalších oborů, a to jak ostatních technických zařízení budov (TZB), technologických zařízení (TZS), tak i stavebních oborů, především hlavní stavební výroby. Při srovnání s ostatními TZB i TZS je nutno mít stále na paměti, že elektrickými rozvody jsou stavby v převážné většině stále hustěji protkány, zvláště pokud je požadována alespoň základní inteligence budovy. Současně musí mít projektant na paměti, že elektrická instalace, při jeho zdánlivě malém odchýlení od hlavních zásad bezpečnosti v elektrotechnice, může být zdrojem úrazu osob, ať již přímo (úrazem elektrickým proudem), nebo zprostředkovaně (například ohněm iniciovaným elektrickým zařízením), o hmotných škodách nemluvě. Obsah příručky je členěn na kapitoly obsahující všeobecné i odborné požadavky kladené na projektanty elektro. V první části se zabývá možnostmi a podmínkami zařazení projektanta do procesu výstavby v souladu se stavebním zákonem a jeho možnostmi k přispění hladkého průběhu akce. Ve druhé části je věnována pozornost základním legislativním požadavkům na elektrické rozvody, vyplývajícím ze stavebního zákona a navazujících vyhlášek. V třetí a čtvrté části je základ vztahů mezi dodavatelem a odběratelem elektrické energie a základními požadavky na elektrické rozvody vyplývající z energetického zákona. Pátá část je věnována základním požadavkům na elektronické komunikace, které musí projektant elektro znát, zvláště chce-li mít možnost zastupovat investora při projednávání akce s provozovateli těchto zařízení. Šestá část se zabývá základním předpokladem vhodného návrhu (ale i posouzení) elektrických rozvodů a zařízení – určováním vnějších vlivů, zásadami pro vypracovávání protokolů a prezentací v dokumentaci. Sedmá část se věnuje nejzákladnějším podmínkám bezpečnosti, zvláště pak bezpečnosti elektrických zařízení určených pro všeobecné využití včetně ochrany před účinky zkratových proudů. Podrobněji se věnuje nejčastěji využívanému typu ochrany před úrazem elektrickým proudem – ochraně samočinným odpojením od zdroje. Osmá část popisuje vybrané způsoby provádění elektrických rozvodů včetně jejich kladů a záporů. V publikaci, vzhledem k jejímu rozsahu, nebylo možno popsat všechny, takže ty, které se dodávají od výrobce jako stavebnice (například kanály s nosníky svítidel), nejsou podrobně rozebírány. V deváté části jsou uvedeny alespoň základy problematiky osvětlování prostorů a budov. Tato kapitola vychází z dosud běžné praxe, kdy návrh převážně umělého osvětlení je požadován od projektanta elektro, bez ohledu na náročnost tohoto úkonu. Desátá část se zabývá základními požadavky na projektovou dokumentaci. Na závěr každé kapitoly jsou uvedeny kontrolní otázky včetně stručných odpovědí. Příručka obsahuje standard všeobecných požadavků na odbornou způsobilost projektantů elektrických instalací. Naznačuje, které oblasti musí projektant průběžně sledovat, a to jak po stránce technologické, tak, a to zejména, po stránce legislativní a normotvorné. Pro projektování elektrických zařízení jednotlivých druhů a napětí však bude projektant potřebovat i další studijní materiály – příručky již vydané nebo k vydání připravované. Tato kniha by měla být nejen základní pomůckou pro přípravu projektantů elektrických zařízení ke zkouškám odborné způsobilosti a pro jejich celoživotní vzdělávání, ale i užitečným dílem pro jejich každodenní praxi. Zcela určitě však bude užitečná i pro elektrotechniky, kteří elektrická zařízení neprojektují....celý text


Píruka pro zkouky projektant elektrických instalací tetí aktualizované vydání Karel Dvoáek Skladem. Elektronická kniha Píruka pro zkouky projektant elektrických instalací na www.alza.cz. Píruka pro zkouky projektant elektrických instalací tetí aktualizované vydání . Píruka pro zkouky projektant elektrických instalací.


Recenze Projektantů

DSPACE ST Mary's College. Lohenická 111607 Praha 9 Vino. Za pár minut mete íst Píruka pro zkouky projektant elektrických instalací tetí aktualizované vydání od Karel Dvoáek. Objavte aj alie knihy najlacnejie na internete. Tento produkt ji není v nabídce. 6 a 10 bez omezení naptí v prostorách tídy A vysoké naptí projektanti. V dubnu 2018 jsme vydali dalí odbornou píruku a to svazek 105 základní edice ELEKTRO Píruka pro zkouky projektant elektrických instalací tetí aktualizované vydání kterou napsal Ing. Science novinky Yahoo. Herci s MFA stupni. Píruka pro zkouky projektant elektrických instalací Karel Dvoáek OLA001 1238.043. Jaký účinek má v terénní literatuře na kultuře. Píruka nejen pro zkouky elektrotechnik pracujících na elektrických zaízeních nad 1 000 V 2. dalí odbornou píruku a to svazek 105 základní edice ELEKTRO Píruka pro zkouky projektant elektrických instalací tetí aktualizované vydání kterou napsal Ing. NC CNA LOGIN. LEADER 01758nam a i 4500 001 nkc017 003 CZ P58.0 007 ta 008 180521s2018 xr a e p 000 0 cze 015 a cnb7 020. Karel Dvoáek Poet stran 114 Nakladatelství INEL Publikace navazuje na píruky Píruka pro . Neoplňovaný tisk na prodej. Nejnií ceny 450 výdejních míst 99 spokojených zákazníkPíruka nejen pro zkouky elektrotechnik nad 1000 Vshop.ben.cz121338priruckanejenprozkouskyelektrotechnikuTato publikace navazuje na píruky Píruka pro zkouky elektrotechnik poadavky na základní odbornou zpsobilost Píruka pro zkouky vedoucích elektrotechnik veobecné poadavky a Píruka pro zkouky projektant elektrických. Karel Dvoáek Píruka pro zkouky projektant elektrických instalací tetí aktualizované vydání Text k inzerátu na první stran obálky Celosvtov aktivní firma FINDER s více ne 60tiletou tradicí výroby elektrotechnic.

Chang School tvoří zkoušku.


Čtení PDF dokumentů Příručka pro zkoušky projektantů elektrických instalací PDF. E-knihy ke stažení online v PDF i do čtečky Karel Dvořáček.